PRIVATUMO POLITIKA
1. Privatumo politikos dalykas ir tikslas.
1.1. Labdaros ir paramos fondo „Laisva valia“ Privatumo politika parengta įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas bei kitais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais.
1.2. Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir fondo kaip duomenų valdytojo pareigas.
1.3. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės dalyvauti mūsų rengiamuose konkursuose, pirkti mūsų suvenyrų ir naudotis kitomis mūsų siūlomomis paslaugomis.
2. Duomenų valdytojo identifikaciniai duomenys ir veiklos paskirtis.
2.1. Labdaros ir paramos fondas „Laisva valia“ ruošia įvairius projektus, konkursus, žaidimus.
2.2. Juridinio asmens kodas - 195775255
2.3. Registracijos adresas - Ūmėdžių g. 98-9, Vilnius
2.4. Buveinės adresas - Kauno g. 36-215, Vilnius
3. Asmens duomenų tvarkymo principai.
3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės šių asmens duomenų tvarkymo principų:
3.1.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai;
3.1.2. asmens duomenis tvarkome tik konkrečiais šioje Privatumo politikoje aiškiai apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kokios reikia konkrečiam tikslui pasiekti;
3.1.3. imamės priemonių, kad asmens duomenys būtų tikslūs, prireikus atnaujinami, o netikslumui paaiškėjus nedelsiant ištaisomi;
3.1.4. Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti, o vėliau saugiai sunaikiname;
4. Procesų, kurių metu renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, apibūdinimas.
4.1. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome teikiant šias fondo teikiamas paslaugas:
4.1.1. Jums dalyvaujant fondo vykdomuose nenuolatiniuose projektuose, konkursuose, žaidimuose, jums užsisakant pirkti suvenyrus.
4.2. Atskirų paslaugų (pvz. nenuolatinių projektų, konkursų, žaidimų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti nurodytos arba detalizuotos atskirose viešai skelbiamose šių paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis būsite paprašyti susipažinti prieš paslaugos gavimą ir visais atvejais prieš Jūsų asmens duomenų mums pateikimą.
4.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo, gaunamas Jums apsilankius interneto portale ir paspaudus žymą „Sutinku”, tačiau tam tikrais atvejais (dėl taip vadinamų būtinųjų slapukų) Jūsų sutikimo nereikės, nes pastarieji slapukai naudojami techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui palaikyti.
5. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai.
5.1. Privatumo politika ir jos pakeitimai įsigalioja ir yra taikomi nuo jos paskelbimo mūsų interneto tinklapyje dienos.
TAPK PARTENERIU, 
RĖMĖJU
PRISIJUNK 
PRIE KOMANDOS
KONTAKTAI
© PASAKŲ MEDIS 2022. 
 Visos teisės saugomos